Informatii privind asigurarea de garantii

Informatii privind – ASIGURAREA DE GARANTII CONTRACTUALE- GARANTIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE

DEFINITII

Beneficiar: Autoritatea contractanta in sensul legislatiei achizitiilor publice sau alta entitate care organizeaza o procedura de achizitie publica la care participa ASIGURATUL;

Instrument de garantare: documentul emis de catre Asigurator in favoarea Beneficiarului in contextul dispozitiilor art.1284 si urmatoarele din Codul Civil, care impreuna cu Poltia de asigurare si prezentele conditii circumstantiaza raportul juridic dintre ASIGURATOR, ASIGURAT si BENEFICIAR pornind de la cerintele BENEFICIARULUI, astfel cum acestea sunt indicate in documentatia de atribuire sau in clarificarile emise de acesta in legatura cu procedura de achizitie publica la care participa ASIGURATUL;

Eveniment asigurat: Pierderile efective provocate BENEFICIARULUI ca urmare a nerespectarii de catre ASIGURAT a Obligatiilor legale preluate in Instrumentul de garantare;

Obligatii legale: sunt acele obligatii prevazute in legislatia achizitiilor publice in legatura cu garantiile de participare si prealuate in Instrumentul de Garantare;

Despagubire: Suma pe care ASIGURATORUL se obliga sa o plateasca BENEFICIARULUI, in limita Sumei Asigurate si a prejudiciului efectiv inregistrat de Beneficiar, in cazul producerii Evenimentului Asigurat;

RISCURI ASIGURATE

Asiguratorul se obliga irevocabil si conditionat/neconditionat sa plateasca despagubiri Beneficiarul in cazul existentei unei sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

  1. ASIGURATUL si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
  2.  oferta sa fiind stabilita castigatoare, ASIGURATUL nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului de achizitie publica;
  3. oferta sa fiind stabilita castigatoare, ASIGURATUL a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;

EXCLUDERI

ASIGURATORUL nu acorda despagubiri in legatura cu Evenimente asigurate care nu sunt generate direct de nerespectarea de catre ASIGURAT a Obligatiilor legale, ca urmare a retinerii culpei sale exclusive in acest sens.

DENUNTAREA UNILATERALA. PENALITATI IMPUSE

Intrucat polita de asigurare reprezinta un angajament irevocabil al Asiguratorului, Asiguratul nu are dreptul de a denunta Polita de asigurare

MODALITATILE SI TERMENELE DE PLATA A PRIMEI DE ASIGURARE

Prima de asigurare se calculeaza aplicand sumei asigurate cota de prima (%) convenita si se exprima in valuta sumei asigurate.

Asiguratul este obligat sa achite prima de asigurare aferenta perioadei asigurate anticipat si integral anterior datei aferente intrarii in perioada de valabilitate a contractului de asigurare.

RASPUNDEREA ASIGURATORULUI

Incepe la data intrarii in vigoare a Instrumentului de Garantare conform clauzelor continute in aceasta, in conditiile in care la data inceperii perioadei de valabilitate a Politei de Asigurare si Instrumentului de Garantare Asiguratul a platit integral prima de asigurare consemnata in Polita de asigurare.

ASIGURATORUL acopera riscul asigurat in baza prezentelor conditii numai in legatura cu si in limitele situatiilor continute in Instrumentul de Garantare.

Perioada de valabilitate a asigurarii este precizata in Instrumentul de Garantare si in polita de asigurare, aceasta perioada urmand a coincide cu data de inceput si de sfarsit a raspunderii Asiguratorului doar in conditiile respectarii prevederilor de mai sus.

Contractul de asigurare se desfiinteaza de drept în cazul în care, înainte ca raspunderea asiguratorului sa inceapa a produce efecte, riscul asigurat s-a produs.

LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI DE ASIGURARE, LITIGII

Asigurarea de garantii contractuale – Garantia de participare la licitatie – este supusa legilor din Romania, eventualele litigii aparute intre parti se vor rezolva pe cale amiabila iar in cazul in care nu este posibil de catre instantele judecatoresti competente din Romania

MODALITATI DE SOLUTIONARE AMIABILA A PETITIILOR

Eventualele petitii, in vederea rezolvarii pe cale amiabila, se vor transmite in scris: prin Posta/Registratura la adresa: Str. Barbu Delavrancea, Nr. 6A, corp A2, Sector 1, Bucuresti; Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98 (de luni pana vineri, intre orele: 9 – 17.30); E-mail: petitii@gothaer.ro.

In cazul in care petitiile dumneavoastra nu se solutioneaza pe cale amiabila, va puteti adresa: Autoritatii de Supraveghere Financiara, inclusiv accesand site-ul acesteia, Oficiului pentru Protectia Consumatorilor sau Instantelor judecatoresti competente.

FONDUL DE GARANTARE

In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor s-a constituit Fondul de garantare, destinat platilor de indemnizatii/despagubiri rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, in cazul insolvabilitatii asiguratorului, conf. Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fondul de garantare este constituit, ca persoana juridica de drept public, conform Legii nr. 213/2015 completata cu Norma nr. 16/2015 .

EFECTUAREA EVALUARII RISCULUI (inspectia de risc)

Nu este necesara efectuarea inspectiei de risc anterior incheierii politei de asigurare.

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA SEMNARII/ INCHEIERII POLITEI DE ASIGURARE:

Cererea Chestionar insotita de toate documentele mentionate in aceasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *